Emrat në URL https://www.fokus-strategie.ch/hall-of-fame botohen me kërkesë të abonuesve *. Me një abonim, blerësi fiton të drejtën të publikojë emrin ketu. Kjo e drejtë mund të kërkohet me email, ku adresa e emailit duhet të përputhet me emailin e pajtimtarit. Për ta bërë këtë, ju lutemi dërgoni një e-mail të fokusstrategie@gmail.com. E drejta për botim skadon me përfundimin e pajtimit. Afati i planit vazhdon deri në dorëzimin e përfundimit (shih pikën 4. Përfundimi i pajtimit i termave dhe kushteve). Lexoni rregulloret për mbrojtjen e të dhënave dhe termat dhe kushtet e përgjithshme në https://www.fokus-strategie.ch/agb. Si qytetar i BE-së, shihni pikën 7 për më shumë informacion mbi Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave.

* Për arsye të lexueshmërisë, forma femërore u zgjodh në tekst, megjithatë informacioni lidhet me anëtarët e të dy gjinive.